Announcements

Radio CR01
03. april 2019.
NBI za realizaciju projekta New Emancipation Model for Sustainable Roma Community raspisuje poziv za angažovanje eksperta za ljudska prava.
Obim posla bi uključio sledeće poslove:
1. učešće u pripremi desktop analize i analize potreba  specifično za oblast ljudskih prava, uz druge srodne aspekte socijalne inkluzije romske zajednice;
2. analiza važećeg pravnog okvira, lokalnih propisa i strateškog okvira koji se odnosi na oblast za koju je ekspert angažovan;
3. analizu stanja koja podrazumeva: ocenu razvoja i kapaciteta, stanje datog sistema i njegovih podsistema, procenu rizika i mogućnosti za unapređenje u oblasti ljudskih prava;
4. priprema materijala za rad fokus grupe u specifičnoj oblasti za koju je ekspert angažovan (ljudska prava), a u saradnji sa stručnim timom NBI i PALGO centra, predstavnicima jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuju projektne aktivnosti i drugim akterima;
5. dostavljanje materijala neophodnih za izradu finalne verzije novog modela emancipacije za održivu romsku zajednicu;
6. drugi poslovi koji bi uključivali ekspertizu u ljudskim pravima prema dogovoru sa projektnim koordinatorom.
Potrebno je da se zainteresovani jave na broj 0638005935 do 15. aprila u 17h, nakon čega će dobiti obaveštenja o razgovoru za angažovanje.

3. april 2019.

 

NBI za realizaciju projekta New Emancipation Model for Sustainable Roma Community raspisuje poziv za angažovanje eksperta za rodnu ravnopravnost.

Obim posla bi uključio sledeće poslove:


1. učešće u pripremi desktop analize i analize potreba  specifično za oblast rodne ravnopravnosti, uz druge srodne aspekte socijalne inkluzije romske zajednice;
2. analiza važećeg pravnog okvira, lokalnih propisa i strateškog okvira koji se odnosi na oblast za koju je ekspert angažovan;
3. analizu stanja koja podrazumeva: ocenu razvoja i kapaciteta, stanje datog sistema i njegovih podsistema, procenu rizika i mogućnosti za unapređenje u oblasti rodne ravnopravnosti;
4. priprema materijala za rad fokus grupe u specifičnoj oblasti za koju je ekspert angažovan (rodna ravnopranost), a u saradnji sa stručnim timom NBI i PALGO centra, predstavnicima jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuju projektne aktivnosti i drugim akterima;
5. dostavljanje materijala neophodnih za izradu finalne verzije novog modela emancipacije za održivu romsku zajednicu;
6. drugi poslovi koji bi uključivali ekspertizu koji se odnosi na rodnu ravnopravnost prema dogovoru sa projektnim koordinatorom.

 

Potrebno je da se zainteresovani jave na broj 0638005935 do 15. aprila u 17h, nakon čega će dobiti obaveštenja o razgovoru za angažovanje.

3. april 2019.

 

NBI za realizaciju projekta New Emancipation Model for Sustainable Roma Community raspisuje poziv za angažovanje eksperta za pitanje kulture.

Obim posla bi uključio sledeće poslove:


1. učešće u pripremi desktop analize i analize potreba  specifično za oblast kultur, uz druge srodne aspekte socijalne inkluzije romske zajednice;
2. analiza važećeg pravnog okvira, lokalnih propisa i strateškog okvira koji se odnosi na oblast za koju je ekspert angažovan;
3. analizu stanja koja podrazumeva: ocenu razvoja i kapaciteta, stanje datog sistema i njegovih podsistema, procenu rizika i mogućnosti za unapređenje u oblasti kulture;
4. priprema materijala za rad fokus grupe u specifičnoj oblasti za koju je ekspert angažovan (pitanja kulture, a u saradnji sa stručnim timom NBI i PALGO centra, predstavnicima jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuju projektne aktivnosti i drugim akterima;
5. dostavljanje materijala neophodnih za izradu finalne verzije novog modela emancipacije za održivu romsku zajednicu;
6. drugi poslovi koji bi uključivali ekspertizu u pitanjima kulture prema dogovoru sa projektnim koordinatorom.

 

Potrebno je da se zainteresovani jave na broj 0638005935 do 15. aprila u 17h, nakon čega će dobiti obaveštenja o razgovoru za angažovanje.